AS Tampe  teenuste tellimise üldtingimused

Tellimus, pakkumine ja tellimuse kinnitamine

1. Tampe kirjalik pakkumine, mis sisaldab teenuse kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega, kehtib ühtse tervikuna ning tellimuse andmete muutmisel Kliendi poolt jätab Tampe endale õiguse esitada uus korrigeeritud pakkumine. Juhul, kui Klient muudab tellimust selliselt, et Tampe teenuseid tellitakse teiste ettevõtete toitlustusteenuste täiendusena, jätab Tampe endale õiguse tellimusest keelduda.

2. Tellimuses märgitud osavõtjate arvu on Kliendil õigus muuta hiljemalt 7 päeva enne ürituse toimumist, millele vastavalt Tampe korrigeerib toitlustamise jm. teenuste mahtu, milliseid on veel võimalik selles olukorras täiendava kuluta muuta. Hilisemaid kliendipoolseid muudatusi aktsepteerib Tampe vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.

3. Tampe pakkumises antud toidu hind sisaldab toidu serveerimist selleks vajalikel nõudel jm serveerimisvahenditel. Nõud ja serveerimisvahendid kuuluvad Tampele. Üksikute teenuste puhul sisaldab Tampe pakkumine orienteeruvat kogust ja/või hinda, mida hiljem tellimuse täpsustamise käigus korrigeeritakse. Erisoovid inventarile ja nõudele (nt ühekordsed) täpsustatame hinna iga kord vastavalt päringule.

4. Klient kinnitab oma tellimuse kirjalikult Tampe müügijuhi poolt teatatud tähtajaks enne ürituse toimumist. Kinnitatud tellimust ei saa Klient enam tühistada, ilma, et tal tuleks tasuda tellimuse hind osaliselt või täielikult.

5. Tampe menetleb kõiki tellimusi vastavalt nende laekumise järjekorrale. Juhul, kui samaks kuupäevaks on mitu tellimust, on Tampel õigus eelistada klienti, kes on nõus oma tellimuse koheselt kinnitama ja ruumirendi ettemaksuna tasuma.

6. Vahendatavate teenuste puhul järgib Tampe teenuse pakkuja poolt kehtestatud tingimusi sh. erinevaid maksetingimusi ja tähtaegu, millest Tampe müügijuht teavitab Klienti kirjalikult.

7. Võimalikud pretensioonid Tampe teenuste kohta esitab Klient kirjalikult 2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse täitmist. Kliendi hilisemaid pretensioone arvestab Tampe vaid võimaluse korral.

 

Maksetingimused 

8. Kinnitatud tellimuse alusel esitab Tampe Kliendile ettemaksuarve 50% ulatuses eeldatavast kogusummast. Ettemaksu mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Tampe endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest

9. Pärast osalejate arvu kinnitamist esitab Tampe Kliendile arve, mille summast arvestatakse maha Kliendi poolt eelnevalt tasutud ja Tampe arveldusarvele laekunud ettemaks.

Erisused ruumide puhul

10. Ruumide rendisumma esitab Tampe terves ulatuses ettemaksuna ja rendisumma on ürituse annulleerimisel tagastamatu.

11. Teenuse kogusumma kuulub tasumisele vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist

12. Üritusest osavõtvate inimest arvu viimane täpsustamine ei tohi toimuda hiljem kui 7 tööpäeva enne üritust. Sellise täpsustamise puhul lähtutakse õigeaegselt saadud viimasest täpsustusest.

13. Igasugune territooriumi koormamine sõidukitega või asjadega tuleb leppida eraldi enne ürituse toimumist kokku. Vastava eelneva kokkuleppe puudumisel on Tampel õigus keelduda asjade või sõidukite lubamist territooriumile. See puudutab ka piknikuplatsi ja muude välisplatside renti. Territooriumile lubatud sõidukite ja inventari eest Tampe ei vastuta.

14. Sõidukid ja inventar, milline lubatakse botaanikaaia territooriumile ei tohi mingilgi moel kahjustada territooriumi, selle muru või muud katet.

15. Tule tegemine on lubatud vaid eelneval kooskõlastusel Tampega selleks ettenähtud kohtades.

16. Klient teadvustab endale, et renditavate ruumide ja territooriumi näol on tegemist botaanikaaiaga, kus esitletakse peamiselt Eesti jaoks haruldasi taimi. See tähendab, et taimede elukeskkonna häirimisel ja nende kasvamise füüsilisel mõjutamisel võivad olla ettearvamatud ning teinekord ka fataalsed tagajärjed. Klient võtab omale ruumide rentimisel täie vastutuse selle eest, et kui Ruumide kasutamise käigus kahjustatakse taimi või Botaanikaaia või Tampe muud vara, siis kuuluvad sellised kahju hüvitamisele just Kliendi poolt täies ulatuses. Klient on kohustatud sellise kahjustuse avastamisel viivituseta Tampet teavitama, sest ajafaktor võib päästa taime elu.

17. Botaanikaaias ja ruumides kehtestatud reeglistik külastajatele (s.h. sildid, juhised, märgid jms) on Kliendile ja tema üritusest osavõtjale järgimiseks kohustuslikud.

18. Kahju taimetele hindab rahaliselt AS Tallinna Botaanikaaed, kui taimede tegelik omanik. Kahju suurust varale hindab vara omanik. Klient kohustub kahjunõude saamisel kahju hüvitama mitte hiljem kui 10 päeva jooksul nõude saamisest. Nõue saadetakse lepingus näidatud rekvisiitidel, millistele saadetuna leotakse saatmise kohustus nõuetekohaselt täidetuks. Nõue loetakse kätte saaduks saatmisel järgneval kalendripäeval.

19. Botaanikaaias vastutab Klient kõigi nende inimest eest, kes Kliendi üritusel osaleb. Osaleja tehtu loetakse Kliendi tehtuks ning Tampe on vabastatud tegeliku Kliendi üritusest osavõtjast kahju tekitaja kindlaks tegemisest. Kui kahju on tekkinud Kliendi ürituse ajal, on kahju tekitajaks Klient.

20. Klient ja tema üritusel osaleja käitub Botaanikaias ja ruumides heaperemehelikult. Ruume kasutab sihtotstarbeliselt ning viisil, milline tagab kõige paremini tema kasutusse antud vara säilimise.

21. Klient ja tema üritusel osaleja suitsetab selleks ettenähtud kohas, ei häiri oma käitumisega teisi külalisi ning filmib, fotografeerib ja teeb ülesvõtteid botaanikaaias sees või ruumides vaid juhul, mil see on just selles kohas lubatud. Vastava lubava tähise puudumisel eeldatakse, et see on keelatud.

22. Üritustelt, millistel on alkoholi tarbimine lubatud, peab Klient tagama oma üritustel osalejate käitumise kontrolli. Selliselt tuleb ürituselt eranditeta eemaldada isikud, kes on selgelt joobnud.

Tere tulemast!